ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СЪБИТИЯ НА УНИЦЕФ в БЪЛГАРИЯ

1. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да се регистрирате за събития, организирани от УНИЦЕФ (наричано по-долу само "УНИЦЕФ" и "събитие"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и УНИЦЕФ. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Посетител на събитие и УНИЦЕФ. Чрез регистрацията за събитие, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.
В случай, че не сте съгласни с условията по-долу, моля, не се регистрирайте и не посещавайте събития, организирани от УНИЦЕФ.

2. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

  • "ОРГАНИЗАТОР"/ "ОРГАНИЗАТОРИ" означава УНИЦЕФ, респективно УНИЦЕФ заедно с други лица, с които съвместно организира дадено събитие
  • "СЪОРГАНИЗАТОР" е лице, с което УНИЦЕФ организира съвместно едно или повече събития.
  • "УЧАСТНИК"/"ПОСЕТИТЕЛ" е всяко физическо лице, което е участник в прогарама на или се регистрира за участие в събитие, организирано от УНИЦЕФ самостоятелно или в партньорство с други съорганизатори.
  • "СЪБИТИЕ" се отнася за събитие, организирано от УНИЦЕФ самостоятелно или в партньорство с други организатори.
  • "СТРАНИЦА НА СЪБИТИЕ" е страница на домейна dari.unicef.bg или на отделен домейн на даденото събитие, ако такъв е разработен, която се отнася до дадено събитие и която съдържа информация за лекторите, програмата, регистрациите и другите детайли около провеждането му.
  • "САЙТ НА СЪБИТИЕ" се отнася до сайт, който е специално разработен за даденото събитие и съдържа информация за лекторите, програмата, регистрациите и другите детайли около провеждането му.

3. Регистрация

Регистрацията и закупуването на билети за събитията се извършва по един от следните начини:
-  На отделен сайт на даденото събитие (give2grow.bg)

  • На страницата на даденото събитие на dari.unicef.bg

Регистрацията Ви е успешно завършена, когато получите имейл за потвърждение, и/или електронен билет на имейл адреса, който сте посочили при самия процес на регистрация. Ваша отговорност е да предоставите валиден имейл адрес, до който имате достъп Вие, или участникът/участниците, които регистрирате. Условията за получаване на потвърждение за конкретната регистрация са описани на страницата / сайта на съответното събитие. УНИЦЕФ си запазва правото да отказва регистрации по свое усмотрение.
Основен начин за комуникация във връзка с провеждането на събитията са имейл съобщения до участниците/посетителите. По имейл ще бъдат изпращани указания във връзка с посещението ви на събитието, уведомления за евентуални промени в датата, мястото и часа на провеждането му, както и допитвания за обратна връзка относно събитието.
УНИЦЕФ си запазва правото да променя датата, часа и мястото на всяко събитие, като своевременно ще публикува за това съобщение на страницата на събитието на dari.unicef.bg или на сайта на самото събитие give2grow.bg. Ще бъдат положени разумни усилия да бъдат уведомени участниците по имейл или друг начин при промяна на датата, часа или мястото на събитието, за което са се регистрирали. Все пак препоръчваме като най-сигурен начин проверка на страницата или сайта на събитието ден преди датата на провеждането му.
За събитията, за които регистрациите са поименни, те не могат да се прехвърлят към други лица. В случаите, когато регистрираното лице е възпрепятствано и не може да присъства на събитието, е задължено да уведоми Организаторите в срок от два работни дни преди датата на събитието. Възпрепятстваното лице може да посочи друг участник, който да присъства на събитието на негово място, и следва да получи изрично потвърждение от Организаторите на събитието за успешно направена замяна.

4. Стойност на дарението/ билетите

Стойността на електронните билети са тези, посочени на уебсайта на събитието към момента на извършване на регистрация.
УНИЦЕФ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие стойността на билетите, като такива промени няма да засягат вече извършени дарения.

5. Плащания, отказ и възстановяване на дарения

Посетителят може да заплати цената на електронния билет за участие на събитията, като направи дарение към УНИЦЕФ и използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На сайта е възможно плащане чрез следните методи:

  • банков превод на следната дарителска сметка на УНИЦЕФ в България, IBAN: BG34RZBB91551065034919
  • с кредитна или дебитна карта през Epay;
  • чрез профил в Epay.bg;

Ако Посетителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Посетителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
УНИЦЕФ не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на УНИЦЕФ.
УНИЦЕФ може да възстанови заплатени такси в размер на 50% от сумата при отказ, заявен писмено на events@give2grow.bg, не по-късно от 3 дни преди събитието. След този срок няма да бъдат възстановявани такси за участие.

6. Авторски права

Всички права са запазени за УНИЦЕФ и/или неговите партньори. Всички информационните ресурси, материали и презентации, изнесени и показани по време на събитията, са интелектуална собственост на УНИЦЕФ.
УНИЦЕФ си запазва правото да не допуска снимки и записи по време на събитията. Участниците ще бъдат уведомявани за тези ограничения и по време на провеждането на събитието.

7. Лични данни и поверителност

УНИЦЕФ следва разпоредбите на Общия регламент за защита на личните даннни (GDPR) при събирането и обработката на личните ви данни за целите на регистрацията и допускането ви до събития.
По време на събитията, УНИЦЕФ прави снимки и видео записи, които впоследстие се използват при отразяването на събитието в медиите, социалните мрежи, както и при изготвянето на материалите за популяризирането на следващите му издания. Ако Вие не желаете да бъдете снимни, моля, не се регистрирайте и не посещавайте събития на УНИЦЕФ.

8. Промени

УНИЦЕФ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01/11/2020 г.

9. Информация за контакт

УНИЦЕФ в България
Адрес: гр. София 1504, бул. „Княз Александър Дондуков“ 87, ет.2
Тел.: +359 2 / 96 96 208
e-mail: bulgaria@unicef.org
За въпроси свързани със събитието GIVE 2 GROW, моля свържете се с наш представител на еvents@give2grow.bg